♥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ |  ΕΙΣΟΔΟΣ |  ΕΓΓΡΑΦΗ |
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για αγορές άνω των 50€
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση και Παραγγελίες στο 2310 265200
Όροι Χρήσης

1. Γενικά
Η ιστοσελίδα www.centercare.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας Center Care (ΑΦΜ 079402373, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου αριθ. 40, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας centercare@centercare.gr, τηλέφωνο εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2310 265200. Η Center Care, ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου (www.centercare.gr), προσφέρει τις υπηρεσίες του τελευταίου υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

2. Πνευματική ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Center Care και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Center Care η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον χρήστη του δικτυακού τόπου.

3. Υποχρεώσεις χρηστών
Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή αθέμιτη χρήση των σελίδων ή των υπηρεσιών του από τους χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

4. Παρεχόμενες πληροφορίες
Η Center Care, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Center Care επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρόκειται για τα δεδομένα που διαθέτουν οι ίδιοι οι επισκέπτες όταν συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμες της ιστοσελίδας, προχωρώντας στην εν γνώσει τους καταχώρηση των στοιχείων. Η αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας αποτελεί επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7Α παρ. 1 περ. β Ν.2472/1997, καθώς τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, προστατεύονται δε από το απόρρητο, εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία που ορίζει ο N. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η εταιρεία έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς επίσης από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει αδύνατη την ευχερή περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και για το λόγο αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεων στην ιστοσελίδα για την "προσωποποίηση" αυτής. Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας χωρίς να έχουν επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της.

6. Δικαιώματα καταναλωτή
6.1. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης/επιστροφής προϊόντων
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο Πελάτης δεν χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους της υπαναχώρησής του. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε και με την αρχική του συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ), μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με μήνυμα/e-mail centercare@centercare.gr, μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που αντιστοιχεί στο επιστραφέν προϊόν εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής/παράδοσης αν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του Πελάτη. Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη.

6.2. Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του αγορασθέντος προϊόντος αν με υπαιτιότητα της Εταιρείας πουλήθηκε λανθασμένο προϊόν (από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λπ.) Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένο, πλήρες και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Ο Πελάτης επιστρέφει το προϊόν στην Εταιρεία προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

6.3. Επιστροφές προϊόντων λόγω ελαττωμάτων κατά την παράδοση
Η επιστροφή του προϊόντος, το οποίο θεωρείται ελαττωματικό κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτού στον Πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Πελάτη ελαττώματος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον Πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την Εταιρεία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον Πελάτη των νέων προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη.

7. Προϊόντα - Διαθεσιμότητα
Η Center Care παρέχει με ακρίβεια τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα www.centercare.gr και παρουσιάζει τα προϊόντα (λ.χ. ονόματα, φωτογραφίες και κάθε άλλη πληροφορία) "όπως ακριβώς έχουν". Η Center Care εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.
Copyright ©2015 CenterCare.gr | Site touched by Gnosia. | Powered by HairCut.gr